Integritetspolicy

Inledning

Göinge Näringsliv Ekonomisk Förening, org.nr 769605-9067, Box 62, 289 06 Sibbhult, är en förening som utvecklar företagandet i Östra Göinge. En plattform att bygga relationer, skapa nätverk och samverka. Genom erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för ökad tillväxt i näringslivet.

Göinge Näringsliv värnar om den personliga integriteten. Vår personuppgiftsbehandling utgår från gällande dataskyddslagstiftning och vi jobbar för att tillvarata dina rättigheter.

Denna personuppgiftspolicy är ett levande dokument och kan komma att ändras beroende på rättsläget samt om verksamhetens arbetssätt förändras.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är de uppgifter som kan leda till dig direkt eller indirekt som person så som till exempel namn, adress, telefonnummer och så vidare. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, så som att till exempel samla in personuppgifter, lagra, bearbeta, radera eller sprida dem.

Alla personuppgifter under behandling hos Göinge Näringsliv behandlas i enlighet med GDPR.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Göinge Näringsliv samlar in och bearbetar de personuppgifter som du lämnar i samband med att du tecknar medlemskap eller uppdaterar under din fortsatta tid som medlem i föreningen. Dessutom kan personuppgifter komma att inhämtas från andra källor, t. ex. från myndigheter eller från offentligt tillgängliga register. Kategorier av personuppgifter som kan samlas in och behandlas är följande:

Information om hur Göinge Näringsliv hanterar de personuppgifter som kommer att användas, distribueras till nya medlemmar/uppdragstagare i skriftlig form i samband med nytt medlemskap eller uppdragstagande.

Ändamål och laglig grund

Hos Göinge Näringsliv behandlas dina personuppgifter rättvist och lagligt enligt dataskyddsförordningens och andra tillämpliga regler. Alla personuppgifter som behandlas är relevanta och begränsade till de ändamål vilka de samlats in för.

Vi behandlar och sparar främst personuppgifter för att kunna fullgöra vårt uppdrag att nätverka, informera, erbjuda kompetensutveckling och andra typer av sammankomster i syfte att berika och utveckla näringslivet i regionen. Den lagliga grunden är samtycke. Medlemmar kan närsomhelst välja att utträda ur föreningen. Uppgifter som krävs för inbetalning av medlemsavgift hanteras i föreningens bokföring och den lagliga grunden enligt GDPR kompletteras då med bokföringslagen.

Göinge Näringsliv tillhandahåller även information om företagare, entreprenörer, som finns i Östra Göinge och i områdets närhet, på den publika hemsidan under rubriken Göingebygdens Lokala Handel. Detta i syfte att på ett och samma ställe presentera den flora av företag som finns i området och därmed önskar vi öka de lokala affärerna och gynna företagandet på ett positivt sätt. Detta gäller företag som både är medlemmar och de som valt att inte bli medlemmar. I båda fallen gäller samtycke pga gemensamma intressen som laglig grund.

Foton som tas under deltagande i någon av våra aktiviteter används kan användas i informationssyfte samt marknadsföringssyfte för föreningen men också specifika insatser. Den lagliga grunden är även här samtycke. Medlemmar har rätt att neka bildpublicering och har också ett eget ansvar att meddela om ett samtycke saknas eller återtagits vid varje enskilt fototillfälle.

Hur får vi tillgång till personuppgifter?

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

Utlämning av personuppgifter

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part så länge det inte är nödvändigt för att fullfölja förpliktelser enligt avtal eller lag eller om du själv samtyckt till detta.

Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Göinge Näringsliv sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen.

Medlemmar i föreningen ingår medlemskap, varefter medlemskapet fortlöper så länge medlemsavgiften årligen erläggs. Vid utträde ur föreningen kan dock information finnas kvar på vår hemsida, med kontaktuppgifter, om samtycke lämnas. Uppgifter i våra medlemsregister kommer dock att raderas. Har du som icke medlem tecknat dig för vårt nyhetsbrev kommer dina personuppgifter sparas så länge du inte själv avbryter din prenumeration.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Göinge Näringsliv Ekonomiska Förening, Box 62, 289 02 Sibbhult. För kontakt med föreningen maila: info@goingenaringsliv.se.

Rättigheter & Skyldigheter

Som registrerad har du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter som finns för behandling hos oss och du har även rätt att invända mot hur uppgifterna används. Vidare ska personuppgifterna vara korrekta vilket innebär att i fall då du önskar att vi rättar personuppgifter så är vi skyldiga att göra det. Vill du att dina personuppgifter raderas hos oss eller har du några frågor om behandlingen av dina personuppgifter, maila info@goingenaringsliv.se.

I händelse av personuppgiftsincident, vilket innebär att personuppgifter sprids, kommer vi att informera dig som registrerad om detta och även rapportera om incidenten till Datainspektionen. Detta enligt dataskyddsförordningens Artikel 33 men självklart även för att vi är måna om att varje registrerad ska känna sig trygg med sin behandling hos oss.

Som registrerad har du rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen som vi genomför strider mot dataskyddsförordningen. Tillsynsmyndigheten i Sverige är Datainspektionen som du hittar på www.datainspektionen.se.